Regulamin

W odniesieniu do tych OWU zastosowano prawo polskie, jednakże zgodnie z art. 6 ust. 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I) również prawa i roszczenia wobec sprzedawcy wynikające z prawa kraju pochodzenia użytkownika.

§1 Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy Need Sleep, dostępny pod adresem internetowym www.needsleep.eu, prowadzony jest przez firmę ISOIS Sp. z o.o.i jest z siedzibą w Warszawie (adres siedziby i adres do korespondencji: ul. Nowogrodzka 31, 05-511 Warszawa); zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000767954 NIP PL7010903204 REGON 382378426

 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do konsumentów i zawiera zasady i tryb zawierania z konsumentem umowy na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§2 Definicje

 1. Sprzedawca – ISOIS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 31, kod pocztowy 00-511, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000767954 NIP PL7010903204, DE326816455 REGON 382378426

 2. Klient – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.

 3. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.needsleep.eu.

 4. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z klientem w ramach zorganizowanego systemu sprzedaży na odległość (w ramach sklepu internetowego), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

 5. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia, którego celem jest zawarcie umowy sprzedaży ze Sprzedawcą.

 6. Konto Kupującego – Usługa Elektroniczna, zbiór danych opatrzony indywidualną nazwą użytkownika (loginem) i chroniony hasłem wprowadzonym przez Klienta, przechowywany w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane osobowe Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

 7. Formularz rejestracji – formularz dostępny w sklepie umożliwiający utworzenie konta kupującego.

 8. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie zamówienia, w szczególności poprzez dodanie produktów do koszyka oraz określenie warunków umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

 9. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu oraz istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji szczegółów Zamówienia, w szczególności ilości Produktów.

 10. Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.


 11. Umowa sprzedaży

  – umowa zakupu produktu zawarta pomiędzy klientem a sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego.

 12. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.).

 13. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

§3 Kontakt

 1. Adres sprzedawcy: Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa, Polska.

 2. Adres e-mail sprzedawcy: info@needsleep.eu

 3. Numer konta sprzedającego DE35 8505 0100 0232 0778 94.

 4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pośrednictwem adresów i numerów telefonów, o których mowa w niniejszym paragrafie.

 5. Dział obsługi klienta jest dostępny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.


§4


Ceny

 1. Ceny w sklepie internetowym podane są w euro i są cenami brutto (zawierają podatek VAT obowiązujący w kraju dostawy).

 2. Poniesione koszty wysyłki nie są wliczone w cenę zakupu. Są one wyświetlane osobno w trakcie procesu zamawiania i są dodatkowo ponoszone przez użytkownika, chyba że obiecano bezpłatną dostawę.

 3. Jeśli dostawa jest realizowana do krajów spoza Unii Europejskiej, mogą zostać poniesione dodatkowe koszty, za które nie ponosimy odpowiedzialności, takie jak opłaty celne, podatki lub opłaty za przelewy pieniężne (opłaty za przelewy lub kursy wymiany instytucji kredytowych), które ponosi użytkownik.

 4. Wszelkie koszty poniesione w związku z przelewem środków (opłaty za przelew lub opłaty za kurs wymiany instytucji kredytowych) ponosi użytkownik w przypadkach, gdy dostawa jest realizowana do państwa członkowskiego UE, ale płatność została zainicjowana poza Unią Europejską.

 5. O ile nie określono inaczej w poszczególnych metodach płatności, roszczenia płatnicze wynikające z zawartej umowy są natychmiast wymagalne.

§5 Tworzenie konta kupującego

 1. Utworzenie konta kupującego nie jest obowiązkowe.

 2. Aby utworzyć konto kupującego w sklepie, należy wypełnić formularz rejestracyjny. Należy wprowadzić następujące dane: imię, nazwisko, adres rozliczeniowy i adres dostawy.

 3. Logowanie do konta kupującego odbywa się poprzez wprowadzenie loginu i hasła podanego w formularzu rejestracyjnym.

 4. Użytkownik może usunąć Konto Kupującego w każdym czasie bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek opłat poprzez wysłanie stosownego żądania do nas (Sprzedawcy), w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy wskazane w § 3.§6Złożenie zamówienia

1. złożyć zamówienie:

 1. Wybierz produkt, a następnie kliknij przycisk “Dodaj do koszyka”.

 2. Zarejestruj się lub skorzystaj z opcji złożenia zamówienia bez rejestracji;

 3. W przypadku wybrania opcji złożenia zamówienia bez rejestracji – wypełnić formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy zamówienia oraz adresu, na który produkt ma być dostarczony, wybrać sposób wysyłki (sposób dostarczenia produktu), wpisać dane do faktury, jeśli różnią się one od danych odbiorcy zamówienia,

 4. Kliknij przycisk “Zamów i zapłać”.

 5. Wybierz jedną z dostępnych metod płatności i opłać zamówienie w ciągu 7 dni.

 6. Zamówienia nieopłacone w ciągu 7 dni zostaną automatycznie anulowane.

§7 Warunki płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących środków płatności:

   1. Przedpłata – prosimy o przelanie kwoty faktury na nasze konto bankowe w ciągu 7 dni od wezwania do zapłaty. Zamówienia nieopłacone w ciągu 7 dni zostaną automatycznie anulowane.

   2. PayPal – płacisz bezpośrednio przez swoje konto PayPal. Po złożeniu zamówienia zostaniesz przekierowany do systemu PayPal i tam odblokowana zostanie wartość zamówienia. Gdy towary zostaną wysłane, konto PayPal zostanie obciążone rzeczywistą kwotą faktury po odjęciu wszelkich rabatów, bonów upominkowych itp.

§8 Warunki dostawy

 1. Dostawa jest realizowana przez General Logistics Systems (GLS).

 2. Kurier GLS podejmuje maksymalnie dwie próby doręczenia. Jeśli kurier nie może dotrzeć osobiście, zostawi przesyłkę u sąsiada. Jeśli kurier nie znajdzie nikogo nawet przy drugiej próbie, paczka zostanie przechowana w najbliższym ParcelShop. Masz wtedy 10 dni roboczych, zanim paczka zostanie do nas zwrócona.

 3. Poniesione koszty wysyłki nie są wliczone w cenę zakupu. Są one wyświetlane osobno w trakcie procesu zamawiania i są dodatkowo ponoszone przez użytkownika, chyba że obiecano bezpłatną dostawę.

 4. Szczegółowe informacje na temat kosztów wysyłki i czasu transportu w poszczególnych krajach można również znaleźć w sekcji “Koszty wysyłki” na stronie internetowej sklepu.

 5. Szczegółowe informacje na temat czasu przetwarzania można znaleźć na stronie produktu.

§9 Zawarcie umowy

 1. Zawarcie umowy kupna między klientem a sprzedawcą następuje po złożeniu przez klienta zamówienia za pośrednictwem formularza zamówienia w sklepie internetowym zgodnie z § 6 OWH.

 2. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie i jednocześnie przyjmuje zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie klientowi odpowiedniej wiadomości e-mail na adres e-mail klienta podany przy składaniu zamówienia, która zawiera co najmniej oświadczenie sprzedawcy o otrzymaniu zamówienia i jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia umowy kupna-sprzedaży. Po otrzymaniu przez klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej, pomiędzy klientem a sprzedawcą zostaje zawarta umowa kupna-sprzedaży.

 3. Gdy klient dokona wyboru:

  1. Płatność przelewem bankowym, płatność elektroniczna lub płatność kartą kredytową, klient jest zobowiązany dokonać płatności w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy kupna – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

  2. Produkt zostanie wysłany przez sprzedawcę w terminie określonym w opisie produktu.

 4. W przypadku zamawiania produktów z różnymi datami dostawy, datą dostawy jest najdłuższa określona data. Początek okresu dostawy produktu do klienta jest obliczany w następujący sposób:

  1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

§10 Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Użytkownik ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyny.

 2. Okres odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni od dnia, w którym użytkownik lub osoba trzecia wskazana przez użytkownika, która nie jest przewoźnikiem, przejęła lub weszła w posiadanie towarów.

 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (ISOIS Sp. z o.o. Nowogrodzka 31, 00511 Warszawa, Polska, e-mail: info@needsleep.eu) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego pisemnego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

 4. Niezwłocznie po otrzymaniu powiadomienia o odstąpieniu od umowy prześlemy bezpłatny voucher zwrotny.

 5. Ponosimy koszty zwrotu towarów.

§11 Konsekwencje odwołania

 1. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą.

 2. W przypadku odstąpienia przez użytkownika od niniejszej umowy mamy obowiązek zwrócić wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z faktu, że użytkownik wybrał rodzaj dostawy inny niż najtańsza standardowa dostawa oferowana przez nas), niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym otrzymaliśmy powiadomienie o odstąpieniu przez użytkownika od niniejszej umowy.

 3. W przypadku zwrotów użyjemy tej samej metody płatności, której użyto do pierwotnej transakcji, chyba że uzgodniono inaczej. Użytkownik nie zostanie obciążony żadnymi opłatami z tytułu tego zwrotu.

 4. Możemy odmówić zwrotu do czasu otrzymania towarów z powrotem lub do czasu dostarczenia przez użytkownika dowodu, że towary zostały zwrócone, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

 5. Konsument powinien zwrócić produkt przy użyciu bezpłatnej etykiety zwrotnej GLS otrzymanej od sprzedawcy.

§12 Reklamacje i gwarancja

 1. Umowa zakupu dotyczy nowych produktów.

 2. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia klientowi towaru wolnego od wad.

 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u sprzedawcy towaru, klient ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie przepisów o rękojmi zawartych w Kodeksie cywilnym.

 4. Prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres info@needsleep.eu z tematem “Reklamacja dotycząca zamówienia numer: _____________”.

 5. W tym e-mailu prosimy o przesłanie nam zdjęć uszkodzeń i krótkiego opisu problemu. W przypadku uszkodzeń transportowych klient może oczekiwać wysłania części zamiennych. Prosimy jednak o sprawdzenie paczek i spisanie protokołu szkody z kurierem, co ułatwi cały proces reklamacji.

 6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w terminie 5 dni; jeśli nie zrobi tego w tym terminie, żądanie Klienta uważa się za uzasadnione.

 7. Przeznaczenie zakupionych u nas przedmiotów jest objęte roczną gwarancją. Niniejsza gwarancja obejmuje wyłącznie pierwotnego nabywcę detalicznego i jest ważna wyłącznie po okazaniu dowodu zakupu.

 8. Utrata przesyłek. Klienci mają do 7 dni od przewidywanej daty dostawy na zgłoszenie braku przesyłki. W takim przypadku sprzedawca prześle klientowi oświadczenie potwierdzające nieodebranie przesyłki. Następnie klient ma kolejne 7 dni na odesłanie sprzedawcy podpisanego dokumentu potwierdzającego nieotrzymanie przesyłki. Od momentu podpisania i odesłania oświadczenia nie może upłynąć więcej niż 14 dni. W takim przypadku sprzedawca składa reklamację do firmy transportowej, która zgodnie z własnymi wytycznymi ma 30 dni na rozpatrzenie reklamacji i zlokalizowanie przesyłki.

§13 Szkody transportowe

 1. Jeśli towary zostaną dostarczone z natychmiast rozpoznawalnymi, a zatem oczywistymi uszkodzeniami transportowymi, prosimy o niezwłoczne zgłoszenie takich usterek dostawcy i skontaktowanie się z nami tak szybko, jak to możliwe:

Niemiecka infolinia dla odbiorców paczek GLS: 06677-646907000.

Austriacka infolinia GLS: 059876-3000

Dział Obsługi Klienta GLS jest dostępny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00 .

Przed wykonaniem połączenia należy przygotować numer paczki GLS (zwany również Track ID).

Adres e-mail dla odbiorców niemieckich paczek GLS to service@gls-germany.com.

Adres e-mail GLS Austria to paketinfo@gls-austria.com.

 1. Niezgłoszenie roszczenia lub brak kontaktu z nami w przypadku uszkodzenia transportowego nie ma wpływu na ustawowe prawa gwarancyjne i ich istnienie. Jednak poprzez swoje działania wspierasz nas w dochodzeniu naszych własnych roszczeń prawnych wobec przewoźnika lub ubezpieczenia transportowego, jeśli takie istnieje.

§14 Pozasądowe procedury wnoszenia skarg i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

  • https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

  • https://uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

  • https://uokik.gov.pl/wojewodzkie_inspektoraty_inspekcji_handlowej.php

 1. Szczegółowe informacje na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów konsumenckich przysługujących konsumentowi-klientowi końcowemu, a także na temat dochodzenia roszczeń oraz zasad, na jakich roszczenia te mogą być dochodzone, można uzyskać w siedzibach właściwych miejscowo (dla danego powiatu lub miasta) rzeczników konsumentów i innych organizacji społecznych działających na rzecz ochrony konsumentów, terenowych organów nadzorczych Państwowej Inspekcji Handlowej oraz na stronach internetowych tych organów, a ponadto na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem:
  https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

  .

 2. Istnieje również punkt kontaktowy przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (telefon: 22 55 55 60 333, e-mail: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub pisemnie na adres: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.), którego zadaniem jest m.in. pomoc konsumentom w sprawach pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

 3. Przykładowe możliwości skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego (więcej informacji na stronie internetowej: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek o pozasądowe rozwiązanie sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie internetowej inspektora właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej przez sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady dostępne są za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w dni powszednie od 8:00 do 18:00, opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora).

 4. Internetowa platforma rozstrzygania sporów między konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu UE (platforma ODR) jest dostępna pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr . Platforma ODR to interaktywna i wielojęzyczna strona internetowa z punktem kontaktowym dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy kupna lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_consumerckie_faq_platforma_odr.php).

§15 Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych klientów zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego jest sprzedawca

 2. Dane osobowe Klienta zbierane przez administratora za pośrednictwem sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji umowy zakupu, a za zgodą Klienta także w celach marketingowych.

 3. W przypadku dokonania zakupu w sklepie internetowym, dane osobowe mogą być przekazywane następującym podmiotom, w zależności od wyboru klienta, w celu dostarczenia zamówionych towarów:

 1. Usługa kurierska GLS – General Logistics Systems Poland Sp. z o.o.
  ul.
  Tęczowej 10, w Głuchowie, 62-052 Komorniki, Polska

 2. W przypadku płatności elektronicznych Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta podmiotowi obsługującemu płatności elektroniczne wybranemu przez Klienta w Sklepie Internetowym.

 1. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania.

 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie wskazanych w Ogólnych Warunkach Handlowych danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy kupna-sprzedaży skutkować będzie niezawarciem umowy kupna-sprzedaży.

§16 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane za pośrednictwem sklepu internetowego zawierane są w języku polskim.

 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych warunków z ważnej przyczyny, np: zmiany przepisów prawa, zmiany warunków płatności i dostawy – o ile zmiany te mają wpływ na realizację postanowień niniejszych warunków. Sprzedawca musi poinformować klienta o wszelkich zmianach z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.

 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

 4. Klient ma prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może on złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, którą można znaleźć pod następującym adresem:
  http://ec.europa.eu/consumers/odr/

  .